ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

คำอธิบาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ที่จำกัดต่อไปนี้ Assignmentserve ให้บริการเขียนบทความ รายงาน งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการโดยจะไม่ให้อำนาจหรือความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการในการคัดลอกหรือทำซ้ำ เนื้อหางานทั้งหมดหรือเนื้อหางานส่วนหนึ่งส่วนใดในเชิงพาณิชย์ Assignmentserve มุ่งเน้นนโยบายของด้านคุณภาพของเนื้อหา หากผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า“) สั่งซื้อบทความ รายงาน งานวิจัย หรือ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ จากบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Assignmentserve”) หมายความว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ต่อไปนี้ และเต็มใจที่จะเห็นด้วยกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังกล่าว หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ใดๆ ลูกค้าควรงดใช้บริการใดๆ ที่ให้บริการโดย  Assignmentserve หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ assignmentserve@gmail.com

 1. บริการ(ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “งาน“)

การเขียนบทความ รายงาน งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ: บทความ รายงาน งานวิจัย และ งานเขียนเชิงวิชาการใดๆ จะได้รับการดำเนินการโดยนักเขียนอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทาง Assignmentserve ความช่วยเหลือในการเขียนงานเขียนเชิงวิชาการใดๆ: ผู้ช่วยเขียนงานเขียนเชิงวิชาการใดๆ คือนักเขียนอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทาง Assignmentserve การแก้ไขงาน และ การพิสูจน์อักษร: การแก้ไขงาน และ การพิสูจน์อักษรที่ให้บริการแก่ลูกค้า จะได้รับการดำเนินการโดยนักเขียนอิสระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในความสัมพันธ์ด้านบริการกับทาง Assignmentserve โดยเป็นการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร ด้านความถูกต้องของไวยากรณ์ และ การอ้างอิง รวมถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

 1. ความเป็นส่วนตัว

ในการสั่งทำงานใดๆ Assignmentserve จะไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้า ได้แก่ ชื่อ ระดับการศึกษา เนื้องาน สถานศึกษา e-mail เบอร์โทรศัพท์  LINE ID และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน ไปเผยแพร่ หรือส่งผ่านต่อบุคคลที่สามใดๆ ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อนเท่านั้น

 1. การชำระค่าบริการ

Assignmentserve รับชำระค่าบริการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทย

(2) PayPal

การเรียกเก็บค่าบริการ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการทำงาน ซึ่งอาจพิจารณาจากปัจจัยด้านความยาก-ง่าย ของเนื้อหางานเป็นหลัก และจะเรียกเก็บค่าบริการทำงานเพื่อยืนยันการสั่งงานทันที ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำค่าบริการทำงาน 50% หรือเต็มจำนวน หลังสั่งงาน ซึ่งทางทีมงานจะเริ่มดำเนินงานหลังมีการชำระมัดจำค่าบริการแล้วเท่านั้น โดย Assignmentserve จะตรวจความสมบูรณ์ด้านเนื้อหา ภาษา ตลอดจนตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism check) หลังจากนั้น ทาง Assignmentserve จะส่งงานฉบับเต็ม (Full) ให้ลูกค้าทันทีหลังเสร็จ หรือ ในวันที่กำหนดส่งงาน ซึ่งหากลูกค้าไม่ได้ชำระค่าบริการเต็มจำนวน ทางลูกค้าจะต้องชำระอีก 50% ในส่วนที่เหลือก่อน

 1. การรับประกันงานที่ปราศจากการคัดลอกผลงาน

ก่อนที่จะมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า Assignmentserve จะดำเนินการสแกนงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบและค้นหาการคัดลอกผลงาน หากตรวจพบว่ามีการคัดลอกผลงาน Assignmentserveจะดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ มาตรฐานการเขียน และความคล้ายคลึงกันในลำดับที่ถือได้ว่าเป็นการคัดลอกผลงาน และจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจการคัดลอกผลงาน ในกรณีที่พบว่างานมีการคัดลอกผลงานเพียงเล็กน้อย หรือพบว่าเป็นผลมาจากความผิดพลาดของซอฟแวร์ Assignmentserve จะไม่มีการรับประกันการคัดลอกผลงาน ในการใช้บริการ หมายถึงลูกค้ายอมรับว่าการตัดสินใจของ Assignmentserve เกี่ยวกับการคัดลอกผลงานเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

 1. แหล่งอ้างอิง

ในการสั่งซื้องานใดๆ ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขที่งานที่ได้รับการดำเนินการหรือแก้ไขโดย Assignmentserve มาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย ทั้งแบบฟรี และ แบบที่ต้องชำระค่าบริการ การแหล่งอ้างอิงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกฎของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการเพิ่มเติมใดๆ ของงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าเอง

 1. การประกันคะแนนที่จะได้รับจากงานที่สั่งซื้อ

ในการสั่งทำงานใดๆ Assignmentserve จะไม่รับประกันคะแนนที่จะได้รับจากงานที่สั่งซื้อ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสูง ลูกค้าจะต้องส่งรายละเอียดงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยรายละเอียดงานดังกล่าว อาจครอบคลุมถึงลักษณะ และทัศนคติของอาจารย์ผู้สั่งงาน ทั้งนี้ งานใดๆ ที่ได้รับการสั่ง ถือเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถของลูกค้าซึ่งหมายถึงความสามารถของนักศึกษา ในการศึกษาเนื้อหาที่สอนในบทเรียนต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อได้รับงานไปแล้ว หากพบข้อผิดพลาดหรือจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ ลูกค้าควรให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่องาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการชี้จุดผิดพลาดในกระบวนการคิด การเขียน ซึ่งส่งผลได้ดียิ่งกว่าเพียงการให้คะแนน

 1. การติดต่อสื่อสาร

ลูกค้าสามารถติดต่อกับ Assignmentserve ได้ทาง LINE และทาง Email เท่านั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน โดย Assignmentserve ไม่รับสั่งทำงาน รับทราบรายละเอียดงาน ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน หรือประเมินค่าบริการทางโทรศัพท์ทุกกรณี ทั้งนี้ เนื่องด้วยการโทรติดต่อมีผู้รับสารเพียงคนเดียว ก่อให้เกิดความจำเป็นในการอธิบายรายละเอียดตามที่ได้รับทั้งหมดต่อ นักเขียนหรือผู้ดำเนินงาน อีกครั้งหนึ่ง จึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้อมูลตามความเข้าใจหรือมุมมองของผู้รับสาร ซึ่งมิใช่นักเขียนหรือผู้ดำเนินงาน การที่ลูกค้าพิมพ์อธิบายคำสั่งทำงานมาอย่างชัดเจน หรือ ให้รายละเอียดต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากกว่า

 

 

 

นโยบายด้านความคุ้มครองในการสั่งทำงาน

 1. Assignmentserve สามารถคืนเงินค่าบริการให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

– ไม่มีการจัดส่งงานใดๆ ทั้งสิ้น

– มีการจัดส่งงาน แต่มีความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

– มีการจัดส่งงาน แต่เนื้อหางานไม่ครบถ้วน

 1. ในกรณีที่มีการจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่มีความล่าช้า หรือ มีการจัดส่งงานให้ลูกค้าแล้ว แต่งานไม่ครบถ้วน หรือกรณีใกล้เคียง Assignmentserve จำเป็นต้องคิดค่าบริการตามจำนวนงานที่ได้มีการดำเนินงานไป และจะคืนเงินค่าบริการเฉพาะจำนวนเงินค่าบริการที่ยังไม่ได้รับการดำเนินงาน
 2. Assignmentserveเป็นสื่อกลางในการรับคำสั่งซื้องานจากลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับนักเขียน Assignmentserve ชำระค่าบริการทำงานให้แก่นักเขียน 50% ทันทีที่มีการชำระจากลูกค้า และชำระส่วนที่เหลือหลังมีการส่งมอบงาน โดยหักค่าบริการทำงาน 20% เป็นค่าการประสานงาน ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดใดๆ หรือ เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน Assignmentserve จะดำเนินการติดต่อนักเขียนเพื่อให้คืนเงินค่าบริการทำงานที่ได้ชำระไปแล้วดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลา 7 – 30 วัน ทว่า ในบางกรณีที่ไม่สามารถติดต่อนักเขียนได้ ภายใน 60 วัน Assignmentserve จะคืนค่าบริการทำงานให้แก่ลูกค้าให้เร็วที่สุดหลังจากนั้น
 3. การพิจารณาคืนเงินค่าบริการ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการทำงาน
 4. Assignmentserve ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ ในการลงงานล่าช้ากว่าที่กำหนด กรณีที่มีการปรับปรุง Similarity Rate ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องให้ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหางาน จน Similarity Rate มีความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าจะต้องรอการส่งมอบงานหลังมีการปรับปรุง Similarity Rate แล้วเท่านั้น
 5. Assignmentserve ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ หากพบว่าในวันที่ส่งมอบงาน ลูกค้าไม่ตรวจเช็คงานจากความประมาท หรือจากความบกพร่องบางประการ เช่น Assignmentserve ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือ ไร้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง Assignmentserve ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบ Assignmentserve จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคและความล่าช้าในการส่งมอบที่เกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 6. Assignmentserve ขอสงวนสิทธิในการใช้แหล่งข้อมูลใดๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ เว้นแต่นักเขียนได้ชี้ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลที่ระบุในคำสั่งซื้องานนั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน หากนักเขียนไม่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานแบบเฉพาะเจาะจง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักเขียนด้วย หากลูกค้าไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้ อาจนำไปสู่การล่าช้าในการดำเนินคำสั่งซื้องานและลูกค้าจะต้องยอมรับกับเหตุการณ์นี้

 

คำสงวนสิทธิ์

ในงานให้คำสั่งซื้องานใดๆ แก่ Assignmentserve และได้ชำระค่าบริการดำเนินงานให้แก่ Assignmentserve แล้ว ลูกค้าเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้

 1. ลูกค้ายอมรับว่างานเขียนชนิดต่างๆ ที่เขียนขึ้นโดยทีมงาน Assignmentserve มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้สำหรับการวิจัยของแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือการศึกษา งานเขียนที่เขียนขึ้นโดยทีมงาน Assignmentserve เป็นเพียงแหล่งอ้างอิงสำหรับลูกค้าที่สามารถใช้ในงานวิจัยในอนาคต และ Assignmentserve สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการเขียนของลูกค้า งานเขียนชนิดต่างๆ ที่เขียนขึ้นโดยทีมงาน Assignmentserve ไม่ได้มีไว้ใช้สำหรับทดแทนงานจริงที่ใช้ส่งอาจารย์ Assignmentserve ไม่สนับสนุนการขโมยความคิดใดๆ และไม่มีส่วนร่วมในการขโมยความคิดใดๆ
 2. Assignmentserve จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ลูกค้าให้รายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ความยากในการสื่อสารเพื่อดำเนินคำสั่งซื้องาน ในกรณีเช่นนี้นักเขียนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
 3. Assignmentserve ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้องานโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแม้ลูกค้าจะชำระค่าบริการทำงานแล้วก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งทาง LIE หรือ ทางอีเมล์โดยเร็วและจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน และจะไม่มีการจัดส่งงานใดๆ ในกรณีที่มีการคืนเงิน
 4. ทีมงาน Assignmentserve จะดำเนินงานตามข้อมูลคำสั่งซื้องานที่ลูกค้าให้ไว้เท่านั้น หากงานเขียนที่ได้ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดคำสั่งซื้องานที่ระบุไว้ นักเขียนจะทำการแก้ไขภายใน 7 วันหลังได้รับลูกค้าได้รับงานแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้รายละเอียดคำสั่งซื้องานที่จำเป็นตั้งแต่ต้น บริษัทจะดำเนินการแก้ไขโดยคิดค่าบริการเพิ่มเติม
 5. Assignmentseve ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เว็บไซต์หรือข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ว่าจะได้มีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตาม Assignmentserve อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เว็บไซต์หรือข้อมูล หรือข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Assignmentserve ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการอัพเดตเว็บไซต์หรือข้อมูล